Ühingust

2008. aastal ellu kutsutud MTÜ Saaremaa Metsaühing on 2001. aastal loodud ja esmalt Valjala-Pihtla Metsaühistu nime kandnud metsaseltsi õigusjärglane. Seisuga 01.12. 2022 kuulub SMÜ-sse 519 metsaomanikku, kelle omanduses on kokku ligikaudu 12000 ha metsamaad.

MTÜ Saaremaa Metsaühing missiooniks on arendada metsandusalast ühistegevust ja koostööd ning  ühendada Saare maakonna erametsaomanikke, kaitstes erametsaomanike huve, abistades erametsaomanikke oma metsa valdamise ning haldamisega seotud probleemide lahendamisel ning metsade majandamisel.

Lisaks metsaomanike koolitamiseks läbiviidavatele teabepäevadele pakume individuaalset nõustamist (vt jaotist “nõustamine”), abi metsamajandustoetuste taotlemisel ning metsade majandamisel.

Metsaühingule on esmatähtis metsandusliku hea tava järgimine ja tööde kvaliteet.

SMÜ juhatuse koosseis (kinnitatud 17.11. 2016. a üldkoosolekul):

Kaido Humal, tel: (+372) 53 059 455;  e-post: kaido.humal@hotmail.com

Ilmo Torn, tel: (+372) 51987169;  e-post: ilmotorn@gmail.com 

Saaremaa Metsaühingu üldtelefon: 5045978

e-post: saaremaametsauhistu@gmail.com


Saaremaa Metsaühingu põhikiri 31.07.2020.a.

AVALDUSE VORM

Täidetud ja allkirjastatud avaldusi ootame aadressile Tallinna tn 58 Kuressaare 93818

Skaneeritud või digiallkirjastatud avaldusi ootame e-posti aadressile saaremaametsauhistu@gmail.com

Vastavalt Saaremaa Metsaühingu üldkoosoleku 29.04 2022 aasta otsusele on SMÜ liikmemaks 2023. aastal 15 € esimese 100 ha metsamaa kohta, millele lisandub 5 € iga järgmise 50 hektari metsamaa kohta.

Liikmemaksu  palume kanda MTÜ Saaremaa Metsaühingu arveldusarvele EE852200221017094286 (Swedbank) igal aastal 01. juuliks.

Üldkoosoleku otsusel on ühingu liikmetel, kellel on rohkem kui 100 ha metsamaad, kohustus teatada oma metsamaa pindala metsaühingu juhatusele igal aastal seisuga 01. jaanuar hiljemalt 15 veebruariks.

 

 

Print Friendly, PDF & Email